Documents

 

 

Codi ètic de la candidatura CUP Granollers-Alternativa Municipalista (AMUNT) a les eleccions del 28 de maig de 2023
Les/els sotasignants, membres de la candidatura de la CUP de Granollers, volem refermar davant la ciutadania el nostre compromís de treballar amb honestedat, rigor, transparència i amb voluntat de servei per la transformació social i l’alliberament nacional del nostre país. És per això que fem la següent declaració d’intencions DECLAREM: 
Els/les sotasignants, com a possibles càrrecs electes d’aquesta candidatura i com a components de la societat catalana preocupats perquè l'activitat política faci aportacions a l'organització, gestió i regulació democràtica de la nostra col·lectivitat, més enllà de l'estricte compliment de la legislació vigent, ens comprometem amb aquest codi ètic. Alhora, estem convençuts que incorporant a la nostra activitat política mesures que facilitin el canvi i la renovació periòdica de les persones que ens representen, possibilitem l'accés a la política institucional a un major nombre de ciutadans i ciutadanes, generant alhora un flux de nous equips i de noves idees a l'àmbit institucional. 
Per a tot això i, per fer palès el nostre compromís col·lectiu en la defensa de l'interès general de la ciutadania i dels nostres drets nacionals i socials, per damunt de qualsevol interès personal, privat o partidista, ens comprometem lliurement i públicament a complir i vetllar perquè es respectin i no siguin vulnerades les normes del següent Codi Ètic: 
 
CODI ÈTIC DELS I LES CANDIDATES DE LA CANDIDATURA CUP DE GRANOLLERS 
1. El present Codi Ètic s'adreça als possibles càrrecs electes retribuïts amb recursos públics. És propi del compromís de les persones afectades pel present Codi Ètic complir-lo dins l’àmbit de la seva responsabilitat. 
2. Els membres d’aquesta candidatura, durant la campanya electoral i posteriorment en l’exercici dels seus càrrecs, fonamentaran l’extensió de les seves propostes a través de l’argumentació i el debat polític i d’acord amb el programa aprovat per l’assemblea, on prendrem les nostres decisions de forma horitzontal i democràtica, una persona un vot. Convocarem referèndums en la pressa de les decisions més importants. Farem públic el cost de la campanya electoral, així com els comptes d'ingressos i despeses de la CUP de Granollers, cada sis mesos. 
3. Els membres d’aquesta candidatura exerciran les seves responsabilitats d'acord amb els continguts del programa electoral i al servei del conjunt de la ciutadania, d'acord amb els principis que defensa la Candidatura, en cap cas moguts per interessos personals i/o corporatius. 
4. Sota la base del compromís de l'honestedat i de la transparència, per a facilitar el seguiment del programa electoral, es retrà compte a l’Assemblea Local del seu nivell de realització i del grau de desenvolupament. 
5. Les persones que ens regim pel present Codi Ètic ens refermem en continuar mantenint el criteri que els recursos públics que l'administració posa al servei del nostre càrrec no poden ser utilitzats per a finalitats particulars. 
6. La responsabilitat dels càrrecs electes d’aquesta candidatura s'entén com una responsabilitat pública de servei a la ciutadania justament retribuïda, sense cap finalitat de lucre més enllà de la retribució acordada per l’assemblea local. La retribució dels regidors/regidores serà com a màxim 2,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), en el cas de dedicació exclusiva. La contractació de llocs de treball es farà sempre a partir de processos de pública concurrència. Les assignacions econòmiques que puguin rebre els càrrecs s’ingressaran al compte del grup i es dedicaran en la mesura del possible al retorn social tal com vam fer al període 2015-2019. És l’assemblea qui determinarà el destí dels fons econòmics, tot escoltant a les entitats i moviments socials i d’acord amb els eixos programàtics amb els quals ens presentem a les eleccions, per tal de definir la configuració del retorn social.
7. La CUP de Granollers mantindrà la seva independència respecte dels grups financers i les elits econòmiques. Treballarem sense finançament bancari. 
8. Els membres d’aquesta candidatura no acceptaran regals de cap persona i/o institució o empresa d’àmbit privat per la seva condició de càrrecs electes, susceptible de ser considerat com a suborn, o amb l’objectiu d’originar una contraprestació, o un canvi de posicionament polític o s’origini amb la voluntat de fer favoritisme. En tots els casos se’n retrà compte a l’Assemblea Local. Es considera com a regal qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors, descomptes i préstecs. 
9. Si durant l'exercici de càrrecs electes d’aquesta candidatura han de deliberar o votar, sobre afers en els quals s’hi troben implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran de deliberar o votar. 
10. L'exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes d’aquesta candidatura és temporal; en conseqüència per a garantir la necessària renovació d'equips i d'idees ens autolimitem en la continuïtat de dos mandats. 
11. Un cop cessat o esgotat el període màxim de càrrec electe d’aquesta candidatura, durant un període de dos anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec conferia. 
12. Els conflictes ètics o de conducta dels signataris d'aquest codi ètic, seran traslladats a la Comissió de Garanties, que resoldrà d'acord amb el seu criteri. La composició i constitució d'aquesta Comissió estarà regulada en els Estatuts d’aquesta candidatura. Mentre no hi hagi Comissió de Garanties, l’Assemblea Local serà l’encarregada de resoldre aquests conflictes. 
13. Si la Comissió de Garanties o l'Assemblea Local, si s'escau, considera convenient el cessament d'una de les persones que es regeixen per aquest Codi Ètic, aquesta adquireix el compromís de dimitir de la seva condició de càrrec electe o de confiança. 
14. Més enllà de la normativa vigent en cada moment en matèria d’incompatibilitats per a l'exercici de funcions a l'Administració i dels comportaments castigats penalment per a l'exercici indegut de funcions públiques o per l'ús de fons públics es consideraran faltes ètiques en contravenció del present Codi: a) L'ús d'informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec o d’interès personal. b) L'afavoriment dels interessos propis del personal a càrrec seu més enllà del criteri de mèrit i capacitat. c) El no sotmetre's a processos de control extern i de participació o d'informació ciutadana que garanteixin l'adequada transparència i control de l'activitat. 
15. Les persones sotmeses al present Codi Ètic lliuraran, durant l'exercici del càrrec, periòdicament la declaració de béns a l‘Assemblea d’aquesta candidatura, que la posarà a disposició pública si ho creu convenient. 
 
La no declaració o l'ocultació de dades comportaran violació del present Codi. Les persones sotasignants, assumeixen com a propi el programa polític d’aquesta candidatura, així com el conjunt de principis ètics recollits en aquest codi.
 
Granollers, 2 de maig de 2023

Campanya per fomentar la preinscripció escolar als centre públics de Granollers

La CUP de Granollers ha presentat al ple de Granollers la moció anunciada el 24 d'octubre per aconseguir que l'Ajuntament de Granollers recuperi definitivament la gestió de l'equipament municipal de les Piscines Municipals, actualment en règim de concessió al Club Natació Granollers fins al 10 de desembre de 2027. La moció demana que l'Ajuntament iniciï els tràmits per a la recuperació de la gestió del servei públic durant el manat 2023-2027 perquè l'equipament passi a estar gestionat com la resta de principals equipaments esportius municipals, com és el cas del Palau Olímpic, el Pavelló Municipal d'Esports o els diferents camps de futbol municipals, on l'Ajuntament és qui els gestiona directament i no pas els clubs esportius que en fan ús.

A banda de la remunicipalització, la moció també demana responsabilitats polítiques per la manca de control des de 2002 per part de l'Ajuntament, tal com l'obligava la llei i el contracte. La CUP entén que la negligència municipal de fiscalitzar la gestió del concessionari ha permès, en part, el desgavell que porta produïnt-se en els darrers anys, començant per les irregularitats detectades al 2017 fins al darrer episodi amb el tall del subministrament de gas per impagaments, situacions que l'equip de govern ha presentat a l'opinió pública com sobrevingudes, imprevistes i fora del seu control. La CUP entén que aquests fets demostren negligència en la fiscalització a què està obligada el consistori. Per aquest motiu la moció també demana que es depurin responsabilitats polítiques al Servei d'Esports municipal, que hauria d'incloure el cessament per part del ple del regidor d'Esports de l'Ajuntament.

A més, la moció també insta a l'Ajuntament a encarregar una auditoria independent sobre la gestió del Club Natació Granollers des de l'inici de l'actual contracte al 2002 fins a l'actualitat en un exercici de transparència que expliqui a la ciutadania com ha estat realment la gestió de l'equipament municipal per part del concessionari.

La CUP de Granollers ha presentat una moció per al ple municipal d'aquest mes de novembre per aclarir si les interrupcions quirúrgiques de l'embaràs que afirma l'Hospital General de Granollers que porta practicant des de 2010 són només originades per raons mèdiques o de complicacions de la salut, o si també s'hi practiquen les que tenen com a motivació la voluntat expressa de les dones pacients de finalitzar voluntàriament un embaràs sense cap complicació de salut.

L'organització local cupaire ha decidit impulsar aquesta moció després de les explicacions que ha donat a diferents mitjans de comunicació la Fundació Privada Hospital-Asil de Granollers, gestora de l'Hospital, davant de denúncies de la Coordinadora Feminista de Granollers que en els darrers anys no s'hi han practicat a les seves instal·lacions interrupcions voluntàries i quirúrgiques de l'embaràs. Tal com diu a la moció, la CUP valora que les explicacions de l'Hospital són totalment vagues i insuficients, ja que no especifica ni detalla si les interrupcions practicades són només les que venen motivades per una complicació de l'embaràs o n'hi ha de voluntàries.

A la moció es demana que l'Ajuntament de Granollers, que ostenta la presidència de la Fundació Privada Hospital-Asil, sol·liciti dades estadístiques detallades on es diferenciï entre interrupcions quirúrgiques per raons mèdiques i interrupcions quirúrgiques per lliure determinació de les dones. També demana que aquestes dades es facin públiques al Butlletí Municipal i als mitjans de comunicació.

La CUP de Granollers ha presentat una moció per al ple municipal d'aquest mes de novembre per aclarir si les interrupcions quirúrgiques de l'embaràs que afirma l'Hospital General de Granollers que porta practicant des de 2010 són només originades per raons mèdiques o de complicacions de la salut, o si també s'hi practiquen les que tenen com a motivació la voluntat expressa de les dones pacients de finalitzar voluntàriament un embaràs sense cap complicació de salut.

L'organització local cupaire ha decidit impulsar aquesta moció després de les explicacions que ha donat a diferents mitjans de comunicació la Fundació Privada Hospital-Asil de Granollers, gestora de l'Hospital, davant de denúncies de la Coordinadora Feminista de Granollers que en els darrers anys no s'hi han practicat a les seves instal·lacions interrupcions voluntàries i quirúrgiques de l'embaràs. Tal com diu a la moció, la CUP valora que les explicacions de l'Hospital són totalment vagues i insuficients, ja que no especifica ni detalla si les interrupcions practicades són només les que venen motivades per una complicació de l'embaràs o n'hi ha de voluntàries.

A la moció es demana que l'Ajuntament de Granollers, que ostenta la presidència de la Fundació Privada Hospital-Asil, sol·liciti dades estadístiques detallades on es diferenciï entre interrupcions quirúrgiques per raons mèdiques i interrupcions quirúrgiques per lliure determinació de les dones. També demana que aquestes dades es facin públiques al Butlletí Municipal i als mitjans de comunicació.

Pàgines